Registrácia Zabudnuté heslo

Pravidlá portálu Záleží nám

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto Pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci Portálu medzi Žiadateľom, Darcom, prípadne ďalšími Používateľmi a stanovenie práv a povinností Prevádzkovateľa, Žiadateľa, Darcu a ďalších Používateľov, pri poskytovaní, správe a používaní Portálu.

2. Pravidlá sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté finančné a materiálne prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom Portálu.

3. Portál Záleží nám je priestorom pre interakciu Žiadateľov a Darcov, uľahčuje poskytovanie finančných a materiálnych prostriedkov a služieb. Prevádzkovateľ poskytuje technológiu a platformu s cieľom spolupráce zúčastnených strán. Rozhodovanie o podpore konkrétnej žiadosti je výlučne v kompetencii Darcu.

4. Prevádzkovateľ nevyhodnocuje registráciu Žiadateľov ani zoznam Žiadostí. Každý Žiadateľ koná na základe vlastného vedomia a svedomia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť obsahu Žiadostí.

Článok 2. Definície pojmov

Pravidlá sú náležitosti a podmienky fungovania portálu Záleží nám

Portálom sa rozumie priestor pre realizáciu činností a aktivít Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje Prevádzkovateľ Darcom, Žiadateľom, partnerom a ďalším používateľom služby, vrátane platobného systému. Portál je prevádzkovaný na www.zalezinam.sk.

Prevádzkovateľ je slovenská právnická osoba, Občianske združenie Záleží nám, so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-43969. 

Príspevok je finančná čiastka, ktorú poskytne Darca v prospech Žiadateľa.

Darca je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a postupuje v súlade s nimi

Žiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a postupuje v súlade s nimi.

Registrácia je úkon, ktorým ten, kto vyplní a potvrdí registračný formulár, dáva súhlas s pravidlami fungovania portálu Záleží nám. Predstavuje uzatvorenie elektronickej dohody - zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorej súčasťou sú tieto Pravidlá.

 

Druhy elektronických dohôd - zmlúv:

- Dohoda o splnomocnení je dohoda, ktorou Žiadateľ udeľuje Prevádzkovateľovi oprávnenie na zastúpenie svojej osoby  pri uzavretí Dohody o poskytnutí Príspevku.

- Dohoda o poskytnutí príspevku je dohodou, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Darcom v mene Žiadateľa. Dohodou o poskytnutí príspevku Darca poskytuje Príspevok Žiadateľovi a ten Príspevok prijíma.

Žiadosť je úkon, ktorým Žiadateľ informuje návštevníkov portálu o použití Príspevku a žiada Darcov o jeho podporu prostredníctvom Príspevku. Doba zverejnenia žiadosti je spravidla jeden kalendárny rok, pokiaľ Žiadateľ neuvedie inak.

Článok 3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je oprávnený:

- Vyzvať Žiadateľa na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Portáli;

- Nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Portáli, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, urážlivé, duplicitné alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Portál;

2. Ak užívateľ uverejňuje na Portáli text, obrázky alebo akýkoľvek iný obsah, má sa za to, že týmto poskytuje Prevádzkovateľovi všetky potrebné súhlasy, licencie a práva na používanie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom na Portáli, alebo v reklame alebo v propagačných materiáloch pre Prevádzkovateľa a/alebo pre Portál. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, oddelenie, uloženie alebo na ďalšie spracovanie takéhoto obsahu za predpokladu, že tieto opatrenia primerane zohľadnia zamýšľaný význam takéhoto obsahu.

3. Na Portáli je zakázané uverejňovať:

- obsah urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých; obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú či etnickú diskrimináciu; obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;

- nepravdivé  alebo zavádzajúce údaje, urážky, vulgárne alebo obscénne slová,

- obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo ktorý je v rozpore s  dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu osoby, ktorá opakovanie publikuje obsah v rozpore s týmito Pravidlami.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah a v prípade odôvodnenej potreby ochrany Portálu pozastaviť zverejnenie obsahu.

 

6. Prevádzkovateľ je povinný:

- zaslať  poskytnuté (vyzbierané)  finančné príspevky  Žiadateľovi, do 15. pracovného dňa od ukončenia platnosti žiadosti;

- zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v nevyhnutnom rozsahu.

Prevádzkovateľ má nárok na úhradu svojich administratívnych nákladov v paušálnej výške rovnajúcej sa 4% z celkovej vyzbieranej sumy (paušálny poplatok).

Článok 4. Práva a povinnosti Žiadateľa

1. Žiadateľ je oprávnený:

- zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu na Portáli,

- zverejňovať Žiadosti, ktoré môžu Darcovia podporiť prostredníctvom Príspevku;

- prijímať na základe zverejnenej Žiadosti príspevky od Darcov prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom.

- za stanovený poplatok zvýrazňovať svoju Žiadosť a predlžovať jej platnosť.

2. Žiadateľ je povinný:

-uzavrieť s prevádzkovateľom Dohodu o splnomocnení

- uverejniť len pravdivé a nezavádzajúce informácie o svojej osobe a o všetkých náležitostiach týkajúcich sa jeho Žiadosti uverejnenej na Portáli; tieto informácie je povinný priebežne aktualizovať,

- rešpektovať legislatívu platnú v SR,

- žiadosti dávať len vo vlastnom mene alebo preukázať, že je oprávnenou osobou konajúcou v mene inej osoby v prospech ktorej podáva žiadosť.

- hodnoverne preukázať v prípade prijatia príspevku naplnenie účelu jeho poskytnutia;

- použiť Príspevok len na  účel, ktorý definoval v Žiadosti;

- informovať o dosiahnutí cieľovej sumy finančných príspevkov, potrebných na realizáciu Žiadosti;

- na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť dokumenty, ktoré jeho Žiadosť preukazujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so Žiadateľom z dôvodu, že Žiadateľ uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom;

- aspoň tri roky uchovávať originály dokumentov (účtovných dokladov a pod.) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov získaných cez Portál;

- na požiadanie Darcu mu bezodkladne predložiť:

- kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez Portál na účel deklarovaný vo svojej Žiadosti,

- Žiadateľ, ktorý bol na Portál umiestnený na základe zaslania svojej žiadosti zmluvnému partnerovi OZ Záleží nám, nie je povinný uhradiť vstupný poplatok po dobu jedného kalendárneho roka,

- Žiadateľ ktorý na Portál Záleží nám umiestnil sám svoju Žiadosť je povinný zaplatiť vstupný poplatok, resp. poplatky definované v týchto pravidlách.

- najneskôr súčasne s registráciou dať svoj súhlas s rešpektovaním pravidiel portálu

- Žiadateľ si je vedomý, že splnomocňuje Prevádzkovateľa prijímať vo svojom mene finančné prostriedky a takto obdržané finančné prostriedky mu Prevádzkovateľ vyplatí do 15 dní od ukončenia platnosti žiadosti a to bez ohľadu na dosiahnutie výšky požadovanej žiadateľom (cieľovej sumy)  na číslo účtu zadané Žiadateľom pri jeho registrácii na portál po odpočítaní paušálnych nákladov Prevádzkovateľa.

Článok 5. Práva a povinnosti Darcu

1. Darca je oprávnený

- bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Príspevok na základe Žiadosti zverejnenej Žiadateľom, prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si  od Darcu neúčtuje žiadne poplatky za poskytované služby v rámci Portálu, s výnimkou prípadných paušálnych poplatkov. Poskytovateľ prehlasuje,  že vyvíja maximálnu snahu na minimalizáciu takto vzniknutých poplatkov.

- do dvoch rokov od poskytnutia finančného Príspevku požiadať Žiadateľa o preukázanie využitia darovaných prostriedkov (sprístupnením  relevantných dokladov)

- bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profile na Portáli a aktualizovať ich

- uzavrieť Dohodu o poskytnutí Príspevku

- bezplatne vyhľadávať a prezerať Žiadosti zverejnené Žiadateľmi;

- bezplatne využívať ďalšie funkcie, ktoré Portál poskytuje Darcom.

 

 

 

2. Darca je povinný:

- uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Darcom z dôvodu, že Darca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom.

- najneskôr súčasne s úhradou Príspevku dať svoj súhlas s rešpektovaním pravidiel portálu

-Darca si je vedomý, že ním poskytnutý príspevok Prevádzkovateľ vyplatí do 15 dní od ukončenia platnosti žiadosti Žiadateľa  a to bez ohľadu na dosiahnutie výšky požadovanej žiadateľom (cieľovej sumy)  na číslo účtu zadané Žiadateľom pri jeho registrácii na portál po odpočítaní paušálnych nákladov Prevádzkovateľa

Článok 6. Registrácia

1. Registrácia pre individuálnych žiadateľov je spoplatnená 2,- eurami, pokiaľ nie je uvedené inak. Registrácia darcov je bezplatná.

2. Niektoré činnosti a aktivity na Portáli sú prístupné iba registrovaným Používateľom, a to podľa druhu registrácie (Darca, Žiadateľ).

3. Registrovať sa môžu len osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu registrovať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

4. Registrovaná osoba je povinná všetky požadované informácie za účelom registrácie uviesť úplne a pravdivo.

Článok 7. Finančné transakcie

1. Všetky prijaté príspevky pre jednotlivých Žiadateľov budú zasielané prevodom na účet Žiadateľa, spravidla najneskôr do 15. pracovného dňa od ukončenia platnosti žiadosti

2. Minimálna výška finančného daru je 1,- euro.

3. Darca sa zaväzuje poskytnúť Príspevok  v prospech Žiadateľa a je si vedomý administratívneho poplatku Prevádzkovateľa. Darca ani Žiadateľ nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli vyplatené.

Článok 8. Zodpovednosť

1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím Príspevku zo strany Žiadateľa.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Žiadateľmi a Darcami. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda vyplýva z konania Prevádzkovateľa.

Článok 9. Osobné údaje

1. Registráciou na Portáli fyzická resp. právnická osoba  vyjadruje súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných formulároch) a informácií Prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania Portálu, a to na účely evidovania Darcov, Žiadateľov v rámci Portálu, evidovania jednotlivých Príspevkov a možnosti priradenia Príspevku ku konkrétnemu Darcovi, realizácie poskytnutia Príspevku, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia príspevku Žiadateľovi.

2. Registráciou na Portáli fyzická resp. právnická osoba  vyjadruje súhlas s tým, aby údaje s výnimkou "neverejná kontaktná adresa, dátum narodenia, bankové spojenie a DIČ", boli tiež zverejnené na Portáli a v materiáloch z nich generovaných. Tretia osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje inej osoby, teda dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, zodpovedá v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov za to, že predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov jej udelila táto dotknutá osoba. Takýto súhlas je táto tretia osoba povinná na požiadanie bezodkladne doručiť Prevádzkovateľovi, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Prevádzkovateľovi.

3. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov platí počas platnosti registrácie na Portáli až do jeho písomného odvolania. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

4. Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov záväzne vyhlasuje, že pred zaregistrovaním sa na Portáli jej boli v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov vopred oznámené nasledovné informácie: identifikačné údaje Prevádzkovateľa, osobné údaje nespracúva sprostredkovateľa, zoznam osobných údajov, doplňujúce informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme;

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov;

- opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

- likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ak zverejní svoje osobné údaje na Portáli, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov; v takom prípade za bezpečnosť a ochranu osobných údajov zodpovedá len tá osoba, ktorá svoje osobné údaje zverejnila.

Článok 10. Legislatíva, riešenie sporov

Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd. 

Článok 11. Zmena Pravidiel

1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Nové alebo zmenené Pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia za predpokladu, že Používateľ Prevádzkovateľovi písomne neoznámi, že nové alebo zmenené Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, Prevádzkovateľ bezodkladne zruší registráciu Používateľa na Portáli.

2. Ak Používateľ písomne neoznámi Prevádzkovateľovi v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že im plne porozumel a je nimi viazaný.

Článok 12. Záverečné ustanovenia

1. Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 1.1.2017. Darca a Žiadateľ vyhlasujú, že v plnom rozsahu porozumeli týmto Pravidlám a sú týmito Pravidlami v rámci svojej registrácie na Portáli viazaní počas ich účinnosti.