Registrácia Zabudnuté heslo

Osobné údaje

Osobné údaje

1. Registráciou na Portáli fyzická resp. právnická osoba  vyjadruje súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných formulároch) a informácií Prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania Portálu, a to na účely evidovania Darcov, Žiadateľov v rámci Portálu, evidovania jednotlivých Príspevkov a možnosti priradenia Príspevku ku konkrétnemu Darcovi, realizácie poskytnutia Príspevku, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia príspevku Žiadateľovi.

2. Registráciou na Portáli fyzická resp. právnická osoba  vyjadruje súhlas s tým, aby údaje s výnimkou "neverejná kontaktná adresa, dátum narodenia, bankové spojenie a DIČ", boli tiež zverejnené na Portáli a v materiáloch z nich generovaných. Tretia osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje inej osoby, teda dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, zodpovedá v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov za to, že predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov jej udelila táto dotknutá osoba. Takýto súhlas je táto tretia osoba povinná na požiadanie bezodkladne doručiť Prevádzkovateľovi, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Prevádzkovateľovi.

3. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov platí počas platnosti registrácie na Portáli až do jeho písomného odvolania. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

4. Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov záväzne vyhlasuje, že pred zaregistrovaním sa na Portáli jej boli v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov vopred oznámené nasledovné informácie: identifikačné údaje Prevádzkovateľa, osobné údaje nespracúva sprostredkovateľa, zoznam osobných údajov, doplňujúce informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme;

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov;

- opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

- likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ak zverejní svoje osobné údaje na Portáli, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov; v takom prípade za bezpečnosť a ochranu osobných údajov zodpovedá len tá osoba, ktorá svoje osobné údaje zverejnila.